31 000 лева дарение за по-добро водоснабдяване в Община Брезник

„Трейс Рисорсиз“ ЕООД предостави на общинската администрация решение за питейната вода на с. Слаковци

На 17 март 2016 г. „Трейс Рисорсиз“ ЕООД подписа договор за дарение с Община Брезник, с който предостави на местната администрация работен проект за присъединяване на допълнителен водоизточник, както и изграждане и рехабилитация на довеждащата водопроводна инфраструктура на общината. Стойността на дарението е близо 31 хиляди лева.

Експертите на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД направиха необходимите проучвания и подготвиха ефективно решение, за да се осигурят допълнителни водни количества за гр. Брезник, селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци, както и да бъде осигурено надеждно водоснабдяване на село Слаковци. Проектът и всички свързани с ползването на водата разрешителни бяха подготвени от екип на фирмата и предоставени като дарение на община Брезник. 

„Трейс Рисорсиз“ ЕООД е част от групата компании на лидера в минния бранш „Асарел-Медет“ АД. Компанията има концесионни права за добив на метални полезни изкопаеми от находище „Милин камък“ в землището на град Брезник. Част от нейната корпоративна политика е с всички аспекти от работата си да помага за развитието на града, в който реализира своето инвестиционно намерение.

„Водоснабдителната система на града и селата е проектирана преди 40 и повече години при съвсем други социално-икономически условия - каза управителят на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, инж. Атанас Тасмов, при подписването на договора за дарение. Животът се е променил и съвременните стандарти за водоснабдяване, също както и отношенията между предприемачите и обществото, са се променили съществено. Ето защо ние строим не само миннен комплекс, но и се радваме, че в най-общ план сме част от създаването на по-добри условия за живот в общината.“

В изпълнение на поетите ангажименти към обществото, наред с осигуряването на питейно-битово водоснабдяване за бъдещия минно-обогатителен комплекс, „Трейс Рисорсиз“ ЕООД се грижи и за устойчивите решения за водата в близките населени места. Проучванията в района установиха възможност за осигуряване на допълнителни количества вода от кладенците на с. Гърло. Този източник може да бъде присъединен към водоснабдителната мрежа на гр. Брезник и околните села, при което изцяло да бъде решен проблемът с недостиг на питейна вода в село Слаковци в периоди на засушаване. По-добро водоснабдяване ще имат също Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци. 

С реализацията на дарената проектна документация за разширяване и рехабилитация на съществуващата общинска водопроводна мрежа ще се гарантира безпроблемно и сигурно, в дългосрочен план, осигуряване на вода за града и петте села. 

Това е третото дарение на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, свързано с ефективното използване на водния ресурс в района. През септември миналата година фирмата дари необходимата документация за въвеждането в експлоатация на кладенците в село Гърло, въз основа на която „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, получи разрешение за ползването им за питейно-битови нужди. По същото време „Трейс Рисорсиз“ ЕООД финансира, изпълнената от общината реконструкция на водопровода на минерален извор „Желязната вода“ по проект, подготвен и предоставен безвъзмездно от специалистите в компанията.