Покана за участие в тръжна процедура: Избор на изпълнител на СМР за увеличаване капацитета на същесвтвуващ резервоар за управление на оборотни руднични води


„Трейс Рисорсиз” ЕООД – гр. София, в качеството си на Възложител, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) за увеличаване капацитета на същесвтвуващ резервоар за управление на оборотни руднични води към находище  „Милин камък”, кв. 129, по РП на гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник.

Ако поканата представлява интерес за Вас, очакваме да заявите писмено Вашето желание за участие на електронна поща: office@asarel-investment.com не по-късно от 16:30 часа на 15.07.2022 г. Моля изрично да посочите и-мейл адрес, на който искате да Ви бъде изпратена документацията за участие. 

Краен срок за подаване на оферти: не по-късно от 18:00 часа на 08.08.2022 г.

Краен срок за задаване на въпроси: не по-късно от 18:00 часа на 01.08.2022 г.

След получаването на заявката за участие, ще Ви изпратим всички изисквания на Възложителя към офертата – техническото задание, заедно с приложенията към него. Получаването на инвестиционния проект в електронен формат (на CD) ще става при извършването на оглед на строителната площадка и подписване на декларация за конфиденциалност. 

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако възникнат въпроси относно тръжната процедура.

С подаването на документите всеки кандидат гарантира, че е спазил стриктно изискванията на Общия европейски регламент за защита на личните данни при подготовката на предложението, с коeто кандидатства, и че физическите лица, чиито лични данни са включени в приложената документация, са надлежно информирани и/или са се съгласили относно обема, начина и целите на обработване и разкриване на техните лични данни, както и относно техните права съгласно Общия европейски регламент за защита на личните данни.

Дружеството ще обработва споделените лични данни за целите на избор на доставчик при съблюдаване изискванията на Общия европейски регламент за защита на личните данни.

За контакти:

„Tрейс Рисорсиз“ ЕООД

тел. 02 808 25 10

office@asarel-investment.com