Покана за участие в тръжна процедура: Избор на изпълнител на СМР за 4 обекта в гр. Брезник


„Трейс Рисорсиз” ЕООД в качеството си на Възложител Ви кани да вземете участие в тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) за следните обекти:

Обект №1: Надземен рудничен комплекс „Милин Камък“ , гр. Брезник
Местоположение: УПИ I – 73.41, УПИ II – 72.29, 72.30, 72.31, 72.6 и УПИ III – 72.38, 72.44 за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура, кв. 129 от РП на гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник 

Обект №2: Паркинг за автомобили № 2
Местоположение: УПИ IV -72.47 – „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура“, кв 129 от РП на гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник

Обект №3: Реконструкция на съществуващ полски път
Местоположение: поземлен имот 06286.83.39, поземлен имот 06286.73.44, поземлен имот 06286.72.39, поземлен имот 06286.73.34 по КККР на гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник

Обект №4: Изграждане на пътна връзка (кръстовище) с републикански път II-63 при км 17+736 – лявоВ случай, че поканата представлява интерес за Вас, очакваме да заявите писмено Вашето желание за участие на електронна поща: office@asarel-investment.com.

- срок за подаване на заявления за участие: не по-късно от 18.00 часа на 19.05.2023 г. 

- срок за задаване на въпроси: не по-късно от 18.00 часа на 09.06.2023 г. Удължава се до 18:00 часа на 23.06.2023 г.

- срок за подаване на оферти: не по-късно от 18.00 часа на 16.06.2023 г. Удължава се до 18:00 часа на 30.06.2023 г.Моля изрично да посочите и-мейл адрес, на който искате да Ви бъде изпратена тръжната документация. 

След получаването на заявката за участие, ще Ви изпратим всички изисквания на Възложителя към офертата – техническото задание заедно с приложенията към него. Получаването на инвестиционните проекти в електронен формат (на CD) ще става при извършването на огледи на строителните площадки и подписване на декларации за конфиденциалност. 

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако възникнат въпроси относно тръжната процедура.

С подаването на документите всеки кандидат гарантира, че е спазил стриктно изискванията на Общия европейски регламент за защита на личните данни при подготовката на предложението, с коeто кандидатства, и че физическите лица, чиито лични данни са включени в приложената документация, са надлежно информирани и/или са се съгласили относно обема, начина и целите на обработване и разкриване на техните лични данни, както и относно техните права съгласно Общия европейски регламент за защита на личните данни.

Дружеството ще обработва споделените лични данни за целите на избор на доставчик при съблюдаване изискванията на Общия европейски регламент за защита на личните данни.За контакти:

„Tрейс Рисорсиз“ ЕООД
тел. 02 808 25 10
office@asarel-investment.com