Покана за участие в офертно проучване: Избор на изпълнител на СМР за изграждане на подстанции


„Трейс Рисорсиз” ЕООД – гр. София, в качеството си на Възложител, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на:

  • ОБЕКТ 1: „Възлова разпределителна подстанция 20/6/0,4 kV „Милин камък“ и кабелни линии 20 kV и 0,4 kV в УПИ IV-72.47 – за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура, кв. 129 по РП на гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник – изм. по чл. 154 от ЗУТ“
  • ОБЕКТ 2: „Подстанция Брезник 110/20kV. Оборудване на килии №25 и №27 в ЗРУ 20kV

Ако поканата представлява интерес за Вас, очакваме да заявите писмено Вашето желание за участие на електронна поща: office@asarel-investment.com не по-късно от 16.30 часа на 23.02.2023 г. Моля изрично да посочите и-мейл адрес, на който искате да Ви бъде изпратена документацията за участие. 

Краен срок за подаване на оферти: не по-късно от 18:00 часа на 16.03.2023 г. Удължава се до 18:00 часа на 24.03.2023 г.

Краен срок за задаване на въпросине по-късно от 18:00 часа на 10.03.2023 г. Удължава се до 18:00 часа на 17.03.2023 г.

След получаването на заявката за участие, ще Ви изпратим всички изисквания на Възложителя към офертата – техническото задание, заедно с приложенията към него. Получаването на инвестиционния проект в електронен формат (на CD) ще става при извършването на оглед на строителната площадка и подписване на декларация за конфиденциалност. 

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако възникнат въпроси относно офертното проучване.

С подаването на документите всеки кандидат гарантира, че е спазил стриктно изискванията на Общия европейски регламент за защита на личните данни при подготовката на предложението, с коeто кандидатства, и че физическите лица, чиито лични данни са включени в приложената документация, са надлежно информирани и/или са се съгласили относно обема, начина и целите на обработване и разкриване на техните лични данни, както и относно техните права съгласно Общия европейски регламент за защита на личните данни.

Дружеството ще обработва споделените лични данни за целите на избор на доставчик при съблюдаване изискванията на Общия европейски регламент за защита на личните данни.

За контакти:

„Tрейс Рисорсиз“ ЕООД

тел. 02 808 25 10

office@asarel-investment.com