Съобщение

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми „Трейс Рисорсиз“ ЕООД съобщава за постановено Решение № СО – 2 – ЕО/2023 г. на директора на РИОСВ – София, с което е постановено да не се извършва екологична оценка на проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори №№ 06286.72.56 и 06286.72.66 по КККР на гр. Брезник, обл. Перник и бъдещо изграждане на "Фотоволтаичен парк".

Решението е налично на интернет страницата на РИОСВ – София на адрес: https://riew-sofia.org/index.php?layout=edit&id=663

Дата: 13.01.2023