Свободни позиции

 • Инженер строителен експерт проектиране и изграждане

  Във връзка с предстоящата реализация на нови инвестиционни проекти на дружеството, търсим експерт с опит в областта на проектирането и изграждането на строителни обекти, който да изпълнява следните дейности: 

  • Организира, координира и контролира целия инвестиционен процес по изпълнението на инвестиционната политика на компанията, свързана със строителството на нови обекти

  • Изготвя технически задания и провежда процедури за избор на проектанти, строителен надзор, изпълнители на СМР и доставчици на материали.

  • Изготвя доклади, обосновки за избор на изпълнител, сравнителни таблици, договори за услуги, допълнителни споразумения, експертни становища и др. изискуеми, води официална кореспонденция • Представлява дружеството пред компетентните органи.

  • Контролира количественото и качественото изпълнение на сключените договори за всички етапи на строително – инвестиционния процес.

  • Проверява подробни количествени сметки, протоколи за отчитане на изпълненото строителство, сметка 22, приемо-предавателни протоколи, други изискуеми документи (сертификати, декларации, дневници и др.).

  • Участва в седмични работни срещи, експертни-техникоикономически съвети, работни групи.

  • Изготвя проектни решения, както и количествено - стойностни сметки към тях.

  • Проверява анализи на единични цени, пазарни цени на материали и дейности.

  • Следи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обектите на Инвеститора.

  • Изготвя седмични отчети за извършената работа.

  • Организира дейностите, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: висше – ССС/ПГС, образователно квалификационна степен магистър.

  • Опит по специалността: минимум 5 години.

  • Познаване на нормативната уредба в областта на строителството.

  • Отлична компютърна грамотност.

  • Ползване на английски език. Лични качества и умения.

  • Отлични комуникационни и аналитични умения.

  • Умения за работа с хора.

  • Желание за работата с дружество с утвърдена фирмена култура и етика.

  • Организираност, последователност, прецизност, способност за работа под напрежение и при времеви ограничения.

  • Мотивация за работа в променяща се бизнес среда.

  • Свидетелство за управление на МПС.

  Необходими документи за кандидатстване:

  Автобиография, препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Начин на кандидатстване: 

  Подаване на автобиография в Информационния център на компанията в гр. Брезник или на мейл адрес: info_breznik@thrace-resources.com.

  Срокът за кандидатстване е до 31.10.2018 г.

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. “Трейс Рисорсиз” ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

Задай Въпрос

Всички полета са задължителни
Неправилно. Опитайте отново
Въведете двете думи: Въведете чутото: