Свободни позиции

 • Инженер водно и отпадно стопанство

  Във връзка с реализацията на инвестиционния ни проект в община Брезник търсим експерт с опит в областта на проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на хвостохранилище, хидротехнически съоръжения, помпени и пречиствателни станции, водоснабдителни  и канализационни системи, който да изпълнява следните функции:

  • Подпомага отдел „Строителство“ в изпълнението на инвестиционната политика на компанията, свързана с проектиране, строителство, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения и оборудване, свързани с водното и отпадно стопанство, помпени и пречиствателна станция на дружеството. 

  • Организира и координира взаимодействието на звена по технологичния цикъл на производството по отношение на изграждане, експлоатация и поддръжка на хвостохранилище, хидротехнически съоръжения водоснабдителни, канализационни системи и пречиствателни станции.

  • Организира и контролира състоянието на хидротехническите съоръжения и водопреносни системи за оборотна, свежа и питейна вода, с цел осигуряване производствени нужди на дружеството. Следи за правилната експлоатация на поверените му обекти.

  • Организира и контролира доставката на резервни части и консумативи.

  • Организира и контролира ремонтната дейност на отговорните му съоръжения.

  • Изготвя всички необходими нормативни документи, както и периодични отчети за състоянието на отговорните му съоръжения. 

  • Извършва анализи на единични цени, пазарни цени на материали и дейности, себестойност.

  • Съдейства при изготвянето на технически задания и провеждането на процедури за избор на проектанти, изпълнители на СМР и доставчици на материали, свързани със строителството на съоръжения към звено ВОС. 

  • Изготвя доклади, обосновки за избор на изпълнител, сравнителни таблици, договори за услуги, допълнителни споразумения, експертни становища и др. изискуеми, свързани с експлоатацията и ремонта в звено ВОС, води официална кореспонденция.

  • Представлява дружеството пред компетентните органи.

  • Контролира количественото и качественото изпълнение на сключените договори, касаещи цех ВОС за всички етапи на строително-инвестиционния процес. 

  • Участва в седмични работни срещи, експертни технико-икономически съвети, работни групи.

  • Следи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обектите.

  • Изготвя седмични отчети за извършената работа.

  • Оказва нужното съдействие при въвеждането на обектите в експлоатация – единични изпитания и 72-часови проби. Приема за ползване въведените в експлоатация сгради и съоръжения към звено ВОС. 

  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование:  висше техническо образование – специалност „Хидротехническо строителство“ или релевантна, образователно-квалификационна степен "магистър".

  • Опит по специалността: минимум 3 години.

  • Познаване на нормативната уредба в областта на строителството на хидротехнически съоръжения.

  • Отлична компютърна грамотност.

  • Ползване на английски език.

  Лични качества и умения:

  • Отлични комуникационни и аналитични умения.

  • Умения за работа с хора.

  • Желание за работата с дружество с утвърдена фирмена култура и етика.

  • Организираност, последователност, прецизност, способност за работа под напрежение и при времеви ограничения.

  • Мотивация за работа в променяща се бизнес среда.

  • Свидетелство за управление на МПС.

  Необходими документи за кандидатстване:

  Автобиография, препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Начин на кандидатстване: 

  Подаване на автобиография в Информационния център на компанията в гр. Брезник или на мейл адрес: info_breznik@thrace-resources.com.

  Срокът за кандидатстване е до 15.11.2019 г.

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. “Трейс Рисорсиз” ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

 • Главен механик - подземен

  Във връзка с реализацията на инвестиционния ни проект в община Брезник търсим експерт с опит в областта на експлоатацията, ремонта и поддръжката на основни и спомагателни машини, оборудване и съоръжения, който да изпълнява следните функции:

  • Организира и контролира изпълнението на инвестиционната политика на компанията, свързана с избор, въвеждане в експлоатация, ремонт и поддръжка на минно-добивно, транспортно и спомагателно оборудване, технологично оборудване във фабриката, във водното и отпадното стопанство. 

  • Подпомага отдел „Строителство“ в изпълнението на инвестиционната политика на компанията, свързана с проектиране, строителство, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения и оборудване.

  • Изготвя инженерно-техническата документация, свързани с определянето на критериите при избора и доставката на оборудване.

  • Отговаря за приемането, въвеждането в експлоатация, провеждането на 72-часови проби, следене на техническото състояние на машините, планиране на планово профилактичните ремонти, обезпечаването им с навременни доставки на резервни части материали и консумативи, както и правилната им експлоатация. 

  • Съгласува и удостоверява параметрите и ресурса на основни части, възли и агрегати по машините и оборудването. 

  • Изготвя технически досиета на машините, оборудването и съоръженията, с което следи за правилната поддръжка, предпусков преглед, планиране на ремонти и сервизно обслужване.

  • Координира и взаимодейства с производствените цехове и звена всички дейности по планираните ремонти.

  • Организира и координира ремонтните звена при извършване на планови профилактични ремонти и доставките на резервни части и материали.

  • Изготвя доклади, обосновки и сравнителни анализи при избор на изпълнител по конкретни услуги и доставки, свързани с ремонтните дейности.

  • Отговаря за навременното изпълнение на сервизни договори, допълнителни споразумения и др. изискуеми, води официална кореспонденция

  • Представлява дружеството пред компетентните органи.

  • Контролира количественото и качественото изпълнение на сключените договори, отнасящи се до всяка машина, оборудване или съоръжение.

  • Участва в работни срещи, експертни-технико-икономически съвети, работни групи.

  • Извършва анализи на единични цени, пазарни цени на материали и дейности, себестойност. 

  • Изготвя седмични отчети за извършената работа.

  • Организира и подпомага дейностите, свързани с въвеждането на машините, оборудването и съоръженията в експлоатация.

  • Следи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обектите на фирмата.

  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование:  висше техническо образование – специалност „Механизация на минното производство“ или „Комплексна механизация“, образователно-квалификационна степен "магистър".

  • Опит по специалността: минимум 3 години.

  • Познаване на нормативната уредба в областта на експлоатацията, ремонтите и поддръжката на минно оборудване и минни съоръжения..

  • Отлична компютърна грамотност.

  • Ползване на английски език.

  Лични качества и умения:

  • Отлични комуникационни и аналитични умения.

  • Умения за работа с хора.

  • Желание за работата с дружество с утвърдена фирмена култура и етика.

  • Организираност, последователност, прецизност, способност за работа под напрежение и при времеви ограничения.

  • Мотивация за работа в променяща се бизнес среда.

  • Свидетелство за управление на МПС.

  Необходими документи за кандидатстване:

  Автобиография, препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Начин на кандидатстване: 

  Подаване на автобиография в Информационния център на компанията в гр. Брезник или на мейл адрес: info_breznik@thrace-resources.com.

  Срокът за кандидатстване е до 15.11.2019 г.

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. “Трейс Рисорсиз” ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

Задай Въпрос

Всички полета са задължителни
Неправилно. Опитайте отново
Въведете двете думи: Въведете чутото: