Свободни позиции

 • Експерт инвеститорски контрол - ВиК

  Във връзка с реализацията на инвестиционния ни проект в община Брезник, търсим експерт с опит в областта на проектирането, изграждането, експлоатацията и поддръжката на водоснабдителни и канализационни системи, помпени и пречиствателни станции, хидротехнически съоръжения, който да изпълнява следните дейности:

  • Организира, координира и контролира целия инвестиционен процес по изпълнението на инвестиционната политика на компанията, свързана със строителството на нови обекти.

  • Изготвя технически задания и провежда процедури за избор на проектанти, строителен надзор, изпълнители на СМР и доставчици на материали.

  • Изготвя доклади, обосновки за избор на изпълнител, сравнителни таблици, договори за услуги, допълнителни споразумения, експертни становища и др. изискуеми, води официална кореспонденция.

  • Представлява дружеството пред компетентните органи.

  • Контролира количественото и качественото изпълнение на сключените договори за всички етапи на строително-инвестиционния процес.

  • Проверява подробни количествени сметки, протоколи за отчитане на изпълненото строителство, сметка 22, приемо-предавателни протоколи, други изискуеми документи (сертификати, декларации, дневници и др.).

  • Участва в седмични работни срещи, експертни технико-икономически съвети, работни групи.

  • Изготвя проектни решения, както и количествено-стойностни сметки към тях. 

  • Проверява анализи на единични цени, пазарни цени на материали и дейности. 

  • Следи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обектите на инвеститора.

  • Изготвя седмични отчети за извършената работа.

  • Организира дейностите, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: висше – специалност „Водоснабдяване и канализация“ или релевантна. Oбразователно квалификационна степен: магистър.

  • Опит по специалността: минимум 3 години.

  • Познаване на нормативната уредба в областта на строителството, ВиК системи и хидротехнически съоръжения.

  • Отлична компютърна грамотност. 

  • Ползване на английски език.

  Лични качества и умения:

  • Отлични комуникативни и аналитични умения.

  • Умения за работа с хора.

  • Желание за работата в дружество с утвърдена фирмена култура и етика.

  • Организираност, последователност, прецизност, способност за работа под напрежение и при времеви ограничения.

  • Мотивация за работа в променяща се бизнес среда.

  • Свидетелство за управление на МПС.

  Начин на кандидатстване: 

  Необходими документи: професионална автобиография (CV), препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Подаване на документите на мейл адрес: info_breznik@thrace-resources.com.

  Срокът за кандидатстване е до 05.03.2021 г.

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. 

  Политика за поверителност 

 • Експерт инвеститорски контрол - електро

  Във връзка с реализацията на инвестиционния ни проект в община Брезник, търсим експерт с опит в областта на проектирането, изграждането и поддръжката на строителни обекти в направление електроснабдяване, електрообзавеждане, КИПиА, оптични връзки, видеонаблюдение, контрол на достъпа, аварийно и евакуационно осветление. Той ще изпълнява следните дейности:

  • Организира, координира и контролира целия инвестиционен процес по изпълнението на инвестиционната политика на компанията, свързана със строителството на нови обекти;

  • Изготвя технически задания и провежда процедури за избор на проектанти, строителен надзор, изпълнители на СМР и доставчици на материали.

  • Изготвя доклади, обосновки за избор на изпълнител, сравнителни таблици, договори за услуги, допълнителни споразумения, експертни становища и др. изискуеми, води официална кореспонденция.

  • Представлява дружеството пред компетентните органи.

  • Контролира количественото и качественото изпълнение на сключените договори за всички етапи на строително-инвестиционния процес.

  • Проверява подробни количествени сметки, протоколи за отчитане на изпълненото строителство, сметка 22, приемо-предавателни протоколи, други изискуеми документи (сертификати, декларации, дневници и др.).

  • Участва в седмични работни срещи, експертни технико-икономически съвети, работни групи.

  • Изготвя проектни решения, както и количествено-стойностни сметки към тях. 

  • Проверява анализи на единични цени, пазарни цени на материали и дейности. 

  • Следи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обектите на инвеститора.

  • Изготвя седмични отчети за извършената работа.

  • Организира дейностите, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: висше – електротехническо, специалности: eлектроенергетика, електрообзавеждане, автоматика, информационна и управляваща техника или релевантна. Oбразователно квалификационна степен: магистър.

  • Опит по специалността: минимум 3 години.

  • Познаване на нормативната уредба в областта на строителството.

  • Отлична компютърна грамотност. 

  • Ползване на английски език.

  Лични качества и умения:

  • Отлични комуникативни и аналитични умения.

  • Умения за работа с хора.

  • Желание за работата в дружество с утвърдена фирмена култура и етика.

  • Организираност, последователност, прецизност, способност за работа под напрежение и при времеви ограничения.

  • Мотивация за работа в променяща се бизнес среда.

  • Свидетелство за управление на МПС.

  Начин на кандидатстване: 

  Необходими документи: професионална автобиография (CV), препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Подаване на документите на мейл адрес: info_breznik@thrace-resources.com.

  Срокът за кандидатстване е до 05.03.2021 г.

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. 

  Политика за поверителност 

 • Специалист Компютърни мрежи и системи

  „Трейс Рисорсиз“  ЕООД търси да назначи специалист в областта на компютърните системи и мрежи, който да изпълнява следните основни дейности:

  - Поддържа операционния (Windows) и бизнес софтуер (MS Office, Ajur L, Omex, банкиране) от системна потребителска гледна точка;
  - Отговаря за поддръжката на специализирани софтуери, като минен, чертожен, охранителен, строителен, на документооборота и др.;
  - Отговаря за поддръжката на лицензии, абонаменти и др. за софтуерите;
  - Поддържа файловия сървър според изискванията на централното ИТ звено, на което е функционално и методически подчинен;
  - Дава и спира необходимия отдалечен достъп на служители чрез VPN и провежда процеси по осигуряване на достъп до системата за документооборота  в координация с централното ИТ звено;
  - Спазва съществуващите правила за ИТ сигурност, разпоредени от централното ИТ звено;
  - Използва Active Directory в средно напреднало ниво;
  - Използва  инфраструктурни облачни технологии;
  - Използва  Juniper мрежови технологии;
  - Изготвя техническа спецификация и характеристика на софтуерно и хардуерно оборудване и съдейства на отдел „Доставки“ при закупуването и доставянето на този вид стоки и услуги;
  - Отговаря за хардуерна поддръжка на компютърни, мрежови и телефонни системи, периферни устройства и системата за контрол на достъпа;
  - Отговаря и държи връзка с доставчиците на софтуерно и хардуерно оборудване по въпроси, свързани с гаранционно и извънгаранционно обслужване на доставените стоки и услуги;
  - Отговаря за осигуряването и поддържане на телефонни и интернет услуги и дейности по контрол на достъпа;
  - Съдейства при изграждането на комуникационни мрежи;
  - Дава препоръки за подобряване ефективността от поверените му задължения;
  - Съдейства при работата по интернет страницата на дружеството;
  - Изготвя вътрешни правила за работа в дружеството, поддържа актуални регистри;

  Изисквания:

  - Образование: минимално изискуема образователно-квалификационна степен „специалист“, предпочитана специалност „Компютърни системи и мрежи“, „Информатика“ или друга подходяща специалност за длъжността;
  - Ползване на английски език. Втори западен език е предимство;
  - Отлична компютърна грамотност: администриране на Windows и Linux базирани сървъри и работни станции; познания в управлението на мрежови ресурси, рутери, защитни стени и т. н.; хардуер и мрежи – изграждане, поддръжка, диагностика;
  - Свидетелство за управление на МПС.

  Личностни качества и умения:

  - Отлични комуникативни и аналитични умения;
  - Умения за работа самостоятелно и в екип;
  - Лоялност;
  - Организираност, последователност, прецизност, експедитивност, способност за работа под напрежение и при времеви ограничения;
  - Мотивация за работа в динамична среда.

  Необходими документи за кандидатстване:

  - Автобиография;
  - Препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Начин на кандидатстване:

  - Подаване на документи в Технически офис на дружеството в гр. Брезник или на мейл адрес: office@thrace-resources.com.

  Срок за подаване на документите: до 05.02.2021 г.

  Само кандидати, които са одобрени по документи ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни. Моля, запознайте се с Политиката за поверителност на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД.

 • Минен инженер - геомеханика

  Във връзка с реализацията на инвестиционния ни проект в община Брезник, търсим експерт с опит в областта на физиката и механиката на скалите, който да изпълнява следните дейности:

  - Извършва на наблюдения и изследвания на скалния масив в находището;

  - На база резултатите от наблюденията и изследванията на якостните показатели на масива – осигурява оптимални проектни решения, по отношение на геомеханичната устойчивост при разработване на находището, оптимизира геотехническите параметри на подземните минни изработки, при спазване на действащите нормативни изисквания;

  - Извършва оперативна оценка на подземните минни работи за установяване на потенциални проблеми и дава предложения за подобрения;

  - Отговаря за осигуряване на подземните минни работи с геотехнически решения, както и за изготвянето и предаването в срок на проекти, технологични паспорти, инструкции и доклади за изпълнението на минните работи;

  - Отговаря за осигуряване на необходимата информация по отношение на геомеханичните характеристики на масива в рудника, определяне, изпълнение и контролиране на видовете крепежи с цел осигуряване на надеждна устойчивост на подземните минни изработки;

  - Изисква, набира данни и контролира качеството и количеството на вложените материали и заготовки в конструкциите на крепежите;

  - Активно участва и подпомага ръководител отдел „Минно-технически“ в изготвянето на техническите проекти, планове и графици, качествено и в срок;

  - Осъществява връзка и координация с други специалисти и ръководители, за правилното изпълнение на проектите и плановете, за извършване на подземните минни работи.

  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: висше, образователно-квалификационна степен: магистър, професионална квалификация: минен инженер;

  • Опит по специалността: минимум 5 (пет) години.

  • Притежаване на познания в областта на минното проектиране, познаване на Закона за подземните богатства и свързаните с него нормативни актове, Правилник по безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин, познаване на нормативната уредба в областта на експлоатация, ремонти и поддръжка на минно оборудване и минни съоръжения.

   • Отлична компютърна грамотност: MS Office, AutoCad или Surpac underground mine design (отлично познаване и ползване), ползване на специализирани програмни продукти в направлението в което ще работи.

  • Ползване на английски език.

  Лични качества и умения:

  • Отлични комуникативни и аналитични умения.

  • Умения за работа самостоятелно и в екип.

  • Желание за работата в дружество с утвърдена фирмена култура и етика.

  • Организираност, последователност, прецизност, експедитивност, способност за работа под напрежение и при времеви ограничения.

  • Мотивация за работа в променяща се бизнес среда.

  • Свидетелство за управление на МПС.

  Начин на кандидатстване: 

  Необходими документи: професионална автобиография (CV), препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Подаване на документите на мейл адрес: office@thrace-resources.com или в Техническия офис на компанията на адрес: гр. Брезник, ул "Андрей Михайлов" № 99.

  Срокът за кандидатстване е до 19.02.2021 г.

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. 

  Политика за поверителност 

Задай Въпрос

Всички полета са задължителни
Неправилно. Опитайте отново
Въведете двете думи: Въведете чутото: