Свободни позиции

 • Минен инженер - геомеханика

  Във връзка с реализацията на инвестиционния ни проект в община Брезник, търсим експерт с опит в областта на физиката и механиката на скалите, който да изпълнява следните дейности:

  - Извършва на наблюдения и изследвания на скалния масив в находището;

  - На база резултатите от наблюденията и изследванията на якостните показатели на масива – осигурява оптимални проектни решения, по отношение на геомеханичната устойчивост при разработване на находището, оптимизира геотехническите параметри на подземните минни изработки, при спазване на действащите нормативни изисквания;

  - Извършва оперативна оценка на подземните минни работи за установяване на потенциални проблеми и дава предложения за подобрения;

  - Отговаря за осигуряване на подземните минни работи с геотехнически решения, както и за изготвянето и предаването в срок на проекти, технологични паспорти, инструкции и доклади за изпълнението на минните работи;

  - Отговаря за осигуряване на необходимата информация по отношение на геомеханичните характеристики на масива в рудника, определяне, изпълнение и контролиране на видовете крепежи с цел осигуряване на надеждна устойчивост на подземните минни изработки;

  - Изисква, набира данни и контролира качеството и количеството на вложените материали и заготовки в конструкциите на крепежите;

  - Активно участва и подпомага ръководител отдел „Минно-технически“ в изготвянето на техническите проекти, планове и графици, качествено и в срок;

  - Осъществява връзка и координация с други специалисти и ръководители, за правилното изпълнение на проектите и плановете, за извършване на подземните минни работи.

  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: висше, образователно-квалификационна степен: магистър, професионална квалификация: минен инженер;

  • Опит по специалността: минимум 5 (пет) години.

  • Притежаване на познания в областта на минното проектиране, познаване на Закона за подземните богатства и свързаните с него нормативни актове, Правилник по безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин, познаване на нормативната уредба в областта на експлоатация, ремонти и поддръжка на минно оборудване и минни съоръжения.

   • Отлична компютърна грамотност: MS Office, AutoCad или Surpac underground mine design (отлично познаване и ползване), ползване на специализирани програмни продукти в направлението в което ще работи.

  • Ползване на английски език.

  Лични качества и умения:

  • Отлични комуникативни и аналитични умения.

  • Умения за работа самостоятелно и в екип.

  • Желание за работата в дружество с утвърдена фирмена култура и етика.

  • Организираност, последователност, прецизност, експедитивност, способност за работа под напрежение и при времеви ограничения.

  • Мотивация за работа в променяща се бизнес среда.

  • Свидетелство за управление на МПС.

  Начин на кандидатстване: 

  Необходими документи: професионална автобиография (CV), препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Подаване на документите на мейл адрес: office@thrace-resources.com или в Техническия офис на компанията на адрес: гр. Брезник, ул "Андрей Михайлов" № 99.

  Срокът за кандидатстване е до 28.05.2021 г.

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. 

  Политика за поверителност 

Задай Въпрос

Всички полета са задължителни
Неправилно. Опитайте отново
Въведете двете думи: Въведете чутото: