Свободни позиции

 • Геодезист Маркшайдер


  Във връзка с реализацията на 
  инвестиционния ни проект в община Брезник, търсим експерт с опит в областта на маркшайдерството и геодезията, който да изпълнява следните дейности: 

  • Извършва геодезически и маркшайдерски измервания за изработка на инвестиционни проекти по част "Геодезия";
  • Прилага действащите правила, норми и инструкции свързани с маркшайдерски и геодезични работи;
  • Работи върху създаване, изграждане, разширение и поддържане на работна геодезическа основа (РГО) в концесионната площ на находище „Милин камък“ и за реализиране на други обслужващи инвестиционни проекти на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД;
  • Работи върху създаване, изграждане, разширение и поддържане на геодезически мрежи и контролно-измервателна система (КИС система) за текущ мониторинг съгласно нормативните изисквания;
  • Отговаря за маркшайдерско обезпечаване на геолого-проучвателните работи изпълнявани по проекти на дружеството;
  • Следи за качествено изпълнение на минните работи в съответствие с утвърдените технически проекти;
  • Задава направление на добивни сонди, проходчески карети, както и на ръчни проходчески екипи. Отчита обема на проходческите и добивните изработки на месечна база (маркшайдерска снимка). Следи за движение на повърхността в зоните на водене на минните работи. Измерва деформации в нестабилен масив;
  • Извършва текущ геодезичен контрол по време на строителни дейности по отношение, нива, координати, наклони, дължини, обеми, граници и др. за контрол качеството на изпълнените дейности;
  • Извършва окончателни геодезически екзекутивни измервания на завършеното строителство и съхранява информацията според възприетите принципи в дружеството;
  • Осъществява връзка и координация с други специалисти и ръководители за правилното изпълнение на проектите и плановете за извършване на подземните минни работи.


  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: висше, образователно-квалификационна степен: магистър, професионална квалификация: инженер маркшайдер.
  • Опит по специалността: минимум 5 (пет) години.
  • Притежаване на познания в областта на минното проектиране, познаване на Закона за подземните богатства и свързаните с него нормативни актове, Правилник по безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин, познаване на нормативната уредба в областта на експлоатация, ремонти и поддръжка на минно оборудване и минни съоръжения.
  • Отлична компютърна грамотност: MS Office, AutoCad или Surpac underground mine design (отлично познаване и ползване), ползване на специализирани програмни продукти в направлението в което ще работи.
  • Ползване на английски език.


  Лични качества и умения:

  • Отлични комуникативни и аналитични умения.
  • Умения за работа самостоятелно и в екип.
  • Желание за работата в дружество, с утвърдена фирмена култура и етика.
  • Организираност, последователност, прецизност, експедитивност, способност за работа под напрежение и при времеви ограничения.
  • Мотивация за работа в променяща се бизнес среда.
  • Свидетелство за управление на МПС.


  Начин на кандидатстване: 

  Необходими документи: професионална автобиография (CV), препоръки от предишни работодатели (при възможност).
  Подаване на документите на мейл адрес: office@thrace-resources.com или в Техническия офис на компанията на адрес: гр. Брезник, ул "Андрей Михайлов" № 99.


  Срокът за кандидатстване е до 01.10.2021 г.
  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. 

  Политика за поверителност 

Задай Въпрос

Всички полета са задължителни
Неправилно. Опитайте отново
Въведете двете думи: Въведете чутото: