Маркшайдер


Във връзка с реализацията на 
инвестиционния ни проект в община Брезник, търсим специалист в областта на маркшайдерството и геодезията.
Осигуряваме безплатен транспорт до Брезник на всички наши служители от София и Перник.

Компетенции: 

• Извършва геодезически измервания за изработка на инвестиционни проекти по част "Геодезия";
• Изграждане, разширение и поддържане на работна геодезическа основа (РГО) и подземна маркшайдерска мрежа в концесионната площ на находище „Милин камък“ спрямо възприетите принципи в дружеството;
• Изграждане, разширение и поддържане на контролно-измервателна система (КИС система) за текущ мониторинг съгласно нормативните изисквания;
• Маркшайдерско обезпечаване на геолого-проучвателните работи, изпълнявани по проекти на дружеството;
• Извършва контролни измервания за качествено изпълнение на минните работи в съответствие с утвърдените технически проекти;
• Задава направление на добивни сонди, проходчески карети, както и на ръчни проходчески екипи;
• Отчита обема на проходческите и добивните изработки на месечна база (маркшайдерска снимка). Следи за движение на повърхността в зоните на водене на минните работи. Измерва деформации в нестабилен масив;
• Извършва текущ геодезичен контрол по време на строителни дейности по отношение нива, координати, наклони, дължини, обеми, граници и др.;
• Извършва окончателни геодезически екзекутивни измервания на завършеното строителство и съхранява информацията според възприетите принципи в дружеството;
• Осъществява връзка и координация с други специалисти и ръководители за правилното изпълнение на проектите и плановете за извършване на подземните минни работи.
• Прилага действащите правила, норми и инструкции свързани с маркшайдерски и геодезични работи.


Образователни и квалификационни изисквания:

• Образование: висше, образователно-квалификационна степен: магистър, професионална квалификация: „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“.
• Опит по специалността ще се счита за предимство.
• Притежаване на познания в областта на минното планиране и проектиране, познаване на Закона за подземните богатства и свързаните с него нормативни актове, Правилник по безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин, познаване на нормативната уредба в областта на експлоатация, ремонти и поддръжка на минно оборудване и минни съоръжения.
• Отлична компютърна грамотност: MS Office, AutoCad. Познания и ползване на специализиран минен софтуер и програмни продукти в сферата на геодезията и маркшайдерството ще се считат за предимство.
• Ползване на английски език.


Лични качества и умения:

• Отлични комуникативни и аналитични умения.
• Умения за работа самостоятелно и в екип.
• Желание за работата в дружество, с утвърдена фирмена култура и етика.
• Организираност, последователност, прецизност, експедитивност, способност за работа под напрежение и при времеви ограничения.
• Мотивация за работа в променяща се бизнес среда.
• Свидетелство за управление на МПС.


Начин на кандидатстване: 

Необходими документи: професионална автобиография (CV), препоръки от предишни работодатели (при възможност).
Подаване на документите на мейл адрес: office@thrace-resources.com или в Техническия офис на компанията на адрес: гр. Брезник, ул "Андрей Михайлов" № 99.


Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. 

Политика за поверителност