Община Брезник подобрява водоснабдяването с европейски средства по работен проект, дарен от „Трейс Рисорсиз“

В началото на 2019 година Община Брезник подписа договор за финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 на Европейския съюз. Стойността на субсидията е 5 433 785,21 лева, а целта й е ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителните мрежи на територията на Община Брезник.

За да кандидатства за европейските средства, Общината имаше нужда от скъп и сложен работен проект, който много трудно можеше да си позволи да изготви самостоятелно. Затова експертите на „Трейс Рисорсиз“ подготвиха необходимите документи и ги предоставиха безплатно на Община Брезник.

През 2016 година беше сключен договор за дарение, чрез който Брезник получи работен проект и всички свързани с ползването на водата разрешителни. Това позволи на местната администрация да кандидатства за финансиране по европейски програми. При първата възможна процедура за набиране на проекти, Община Брезник подаде документи и спечели договор по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Стойността на дарението от „Трейс Рисорсиз“ беше близо 31 хиляди лева, които допринесоха днес общината да реализира проект на стойност близо 5,5 милиона лева. 

Инвестицията предвижда ефективно, безпроблемно и сигурно решение, за да се осигурят допълнителни водни количества за гр. Брезник, селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци, както и изцяло да бъде решен проблемът с недостиг на питейна вода в село Слаковци в периоди на засушаване.

Това е третото дарение на фирмата, свързано с ефективното използване на водния ресурс в района. През септември 2015 година фирмата дари необходимата документация за въвеждането в експлоатация на кладенците в село Гърло, въз основа на която „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник, получи разрешение за ползването им за питейно-битови нужди. По същото време „Трейс Рисорсиз“ ЕООД финансира изпълнената от Община Брезник реконструкция на водопровода на минерален извор „Желязната вода“ по проект, подготвен и предоставен безвъзмездно от специалистите в компанията.

„Трейс Рисорсиз“ ЕООД е част от групата компании на един от лидерите в минно-добивния бранш - „Асарел-Медет“ АД. Всички изброени дарения не са пряко свързани с основната дейност по инвестиционния проект, който „Трейс Рисорсиз“ реализира в Брезник, а са в изпълнение на нашата социална отговорност към общностите, в които работим. 

Още в началото на работата ни в Брезник поехме ангажимент да допринасяме за устойчивото развитие на региона и го правим. Освен проектите за водоснабдяването, от 2017 година насам всяка година Община Брезник получава от нас дарение в размер на 50 000 лева. Половината от тази сума всяка година се използва за реализиране на инфраструктурни проекти в Брезник, а останалите средства са насочени към проекти в областта на образованието, културата, спорта и други.