„Трейс Рисорсиз“ заяви интерес за проучване на находище за трошен камък в община Брезник

Заявлението беше подадено преди три години и днес беше одобрено от Министерския съвет на Република България. Съгласно нормативните изисквания заявлението от „Трейс Рисорсиз“ беше подадено в Министерството на енергетиката, а самото министерство - след преценка на целесъобразността и законосъобразността на предложението - го представи за одобрение в Министерския съвет. 

Площта, която искаме да проучим е в землището на село Бабица в община Брезник. Дали в тази площ ще бъде установено находище на строителни материали (трошен камък) ще стане ясно едва след провеждане на програма за геоложко проучване. Очакваме това проучване да отнеме около 12 месеца и ще вложим в тази дейност над 34 хиляди лева. След като установим има ли материал с достатъчно добри качествени и количествени параметри, това находище би могло да се използва за целите на строителството, като намали разходите за строителни материали на всички предприемачи в района.

Ако се потвърди, че в проучваната площ има находище на качествен трошен камък, „Трейс Рисорсиз“ планира да го използва в бъдеще за обратно запълнение на отработените минни пространства в находище „Милин камък“. Обратното запълнение при подземен добив е съвременна добра практика за минимизиране въздействието върху околната среда. Предвидено е всяка подземна галерия, която прокопаваме за добив на полезни изкопаеми, да бъде запълнена обратно по надежден начин и с качествен материал. По този начин се гарантира, че отработените площи в подземния рудник ще бъдат поетапно и пълноценно възстановени. Тази мярка е залегнала в решението по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), на база която изпълняваме договор за концесия.