Обществено обсъждане на проект „Брезник“

На 17.01.2013 г. в читалище „Просвещение 1870“ в град Брезник се проведе обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда и оценката на съвместимостта на проект за добив и преработка на златосъдържащи руди от находище „Милин камък”. Събитието предизвика голям интерес сред жителите на общината и събра близо 600 човека. Представители на общината бяха кметът на Брезник, председателят на общинския съвет, секретарят на общината, кметски наместници, общински съветници, общинска администрация. Сред хората, дошли да изразят мнение или да се запознаят с инвестицията, имаше представители на местния бизнес, млади хора, граждани с различни интереси, включително и екологични организации, които представиха гледните си точки, очакванията и препоръките си.
Инвеститор за реализацията на проекта е „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, дъщерно дружество на лидера в българския рудодобив „Асарел-Медет” АД – Панагюрище. Управителят на фирмата представи инвестиционното предложение, като подчерта: добивът ще е подземен, ще се открият над 500 работни места във фазата на строителството, а когато заработи мината -  над 400 работни места. Това ще превърне „Трейс Рисорсиз“ ЕООД в най-големия данъкоплатец и осигурител на местно ниво, което ще се отрази пряко на по-добрия стандарт на живот и покупателна способност на жителите на общината. На обсъждането присъстваше и ръководството на „Асарел-Медет” АД, начело с изпълнителния директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков, както и директорът „Човешки ресурси”, ресорни специалисти и представители на синдикалните организации. 
Докладът за оценка на въздействието върху околната среда, който получи положителна оценка от РИОСВ-Перник, бе представен от ръководителя на колектива от независими експерти. Инвестиционното предложение не попада в територията на защитени зони, изготвена е и беше презентирана оценка за съвместимостта на проекта със защитените зони.
Темите, по които жителите на община Брезник проявиха най-голям интерес, задаваха въпроси и изразяваха становища, касаеха въздействието на проекта върху околната среда, заетостта, стандарта на живот и развитието на местния бизнес. По-голямат част от присъстващите ясно изразиха положително отношение към възможността за стартиране на подобна мащабна инвестиция в техния регион, като ги обединяваше очакването за откриването на много нови и добре платени работни места. Редом с това, категоричното им „за” реализирането на проекта в Брезник беше и очакването за икономически подем и оживяване на региона. Някои от изказващите се направиха констатация за „преобръщане” на нагласите в полза на проекта, като споделяха добри впечатления от организираните посещения в „Асарел-Медет” и Панагюрище. Изразените опасения бяха свързани с осигуряването на достатъчно вода от алтернативни източници, със силата на взривните работи в подземния рудник, с опазването и съхраняването на Желязната вода, както и с ангажираността на инвеститора да наеме местни хора. На всички поставени въпроси, мнения и коментари отговориха присъстващите експерти и представителите на инвеститора.
Изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД д-р инж. Лъчезар Цоцорков подчерта пред присъстващите: "Ние имаме интерес да разширяваме дейността си, но сме убедени, че за Брезник това е още по-голяма възможност, това е проектът на вашия живот". Наскоро дипломиран инженер-обогатител от Брезник апелира „Аз искам да мога да живея добре в родния си град и да работя по специалността си тук! Призовавам всички граждани, както и всички наши управляващи лидери, начело с господин кмета, да помогнат и подкрепят доброто бъдеще за общината, и съответно за нас, младите хора в Брезник.“ От своя страна, кметът на община Брезник в своето обръщение заяви: „Сега, най-големият работодател се намира на ул. „Елена Георгиева“ 27. Бюрото по труда. Така ли трябва да бъде?“.
Обсъждането, което продължи 5 часа, премина в конструктивен дух, като се даде възможност на всеки, който иска да зададе въпрос, да изрази мнение или да даде становище, да го направи. Предстои инвеститорът да отговори и писмено на поставените въпроси и направените предложения, като отговорите ще бъдат публично достъпни в писмен вид.