Положително решение по ОВОС за проект Брезник

На 05.03.2013г. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Перник, оповести  Решение по оценка на въздействието на околната среда, с което одобрява осъществяването на инвестиционното предложение „Добив и преработка на златосъдържащи руди от площ „Брезник“, находище „Милин камък“ с  Възложител „Трейс Рисорсиз” ЕООД”.

Взетото положително решение по ОВОС е напълно закономерно и очаквано от Възложителя, поради факта, че са взети всички необходими мерки за осигуряване на  минимално въздействие върху околната среда, в съответствие с практиката да се работи според водещи световни стандарти.

В Решението е отразено заключението на експертите по ОВОС, че инвестиционното предложение е допустимо и може да бъде одобрено на база на детайлно представените мотиви, изложени чрез 40 точки в самото решение, ръководейки се от принципите за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие.

Решението съдържа и становището на експертите по ОВОС по отношение на отрицателните мнения и възраженията срещу инвестиционното предложение, направени по време на общественото обсъждане, относно замърсяване на водите в района, невъзможност за развитие на други дейности в района, като земеделие и туризъм; замърсяване на атмосферния въздух. Становището на експертите по ОВОС определя направените възражения срещу ДОВОС и инвестиционния проект като неоснователни, поради следните причини:

- в доклада по ОВОС е разгледано достатъчно подробно и коректно съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и е направен анализ на очакваното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората;

- идентифицирани са рисковите фактори и са предложени адекватни мерки за ограничаване на отрицателното въздействие, както и за недопускане на замърсявания;

- предвиден е контрол и мониторинг по отделните фактори и компоненти на околната среда, съобразени с етапите на реализация на инвестиционното предложение;

- извършени са допълнителни проучвания и оценки относно сеизмичното въздействие на взривните работи при разработка на находище „Милин камък”; хидрогеложко проучване в района на находището и Брезнишки минерални извори със заключение относно възможността за потенциално въздействие на дейностите, предвидени в инвестиционното предложение върху изворите; хидрогеоложко проучване на района за оценка на възможните източници за промишлено и питейно-битово водоснабдяване на минно-обогатителния комплекс;  план за управление на минните отпадъци;

- възложителят е предоставил мотивирани становища по предложенията, препоръките, мненията и възражениеята в резултат на проведеното обществено обсъждане на ДОВОС. РИОСВ–Перник приема становищата, допълнителните проучвания и доклади от страна на възложителя като отговори на поставените възражения и мнения, и като  съобразяване с допълнителните препоръки;

Решението по ОВОС включва всички задължителни за изпълнение от Възложителя условия в различните фази на инвестиционното предложение, разписани в 48 позиции, както и План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал.1, т. 6 от ЗООС с 28 мерки.

Задължителните условия включват всички изисквания и мерки, коментирани предварително с местните заинтересовани страни и  изрично поставени от страна на Община Брезник

Основните от тях са:

- проектирането и изграждането на хвостохранилището да стане при обезпеченост по отношение на максимални водни количества 0,1% (т.н. 1000-годишна вълна) и да се проверява за непреливане през стената му на 0,01% максимални водни количества  (т.н. 10 000-годишна вълна);

- да се проектира автоматизирана оросителна инсталация по плажната ивица на хвостохранилището, с цел предотвратяване на неорганизираните прахови емисии;

- да се осигурява стриктен контрол и поддръжка на съоръженията на хвостохранилището;

- да не се изпускат и заустват замърсени отпадъчни води извън минния обект през целия период на експлоатация, техническа ликвидация и рекултивация, включително и в повърхностните водни обекти;

- да се проектира изграждане на разделителна канализиционна система на промишлената площадка с локално пречиствателно съоръжение за потока  битово-фекални отпадни води;

- Преди започване на взривните работи възложителят да проведе мониторинг на сградния фонд на най-близко разположените до обекта сгради от кв. Брезнишки кошари, съвместно с представител на Община Брезник;

- Дружеството да възложи извършването на текущ взривно-сеизмичен мониторинг в района на най-близкото място на въздействие в подземния рудник и най-близката населена част на гр. Брезник;

- Да се изготви План за собствен мониторинг по отношение на следните компоненти и фактори на околната среда – въздух, почви, шум и води /повърхностни, подземни и отпадъчни/;

- данните от мониторинга на компонентите на околната среда да се предоставят периодично на органите на местната власт, които да ги обявяват публично;

- въз основа на провеждан мониторинг, при необходимост, да се осигури водното количество за  питейно-битово водоснабдяване на с. Слаковци и във водосбора на яз. Слаковци в количество равно на отнетото при дренажното действие на минните изработки;

- да се предвиди лесозащитен пояс с местни дървесни и храстови видове около наземния рудничен комплекс;

- автотранспортното обслужване на обекта да се извършва съгласно утвърдената от кмета на община Брезник транспортна схема.