Съдът прие заключението и отговорите на експертите по административно дело с ответник РИОСВ - гр. Перник

Във връзка с подадени жалби срещу Решение по ОВОС № 01-01/2013г. за одобряване на инвестиционно предложение на „Трейс  Рисорсиз“ ЕООД за добив и преработка на подземни богатства-златосъдържащи руди от площ „Брезник“, находище „Милин камък“, землище на гр. Брезник, беше образувано административно  дело. Жалбоподатели са СД „АСРО-ЕМ-Асенови и Сие“, гр. Брезник и Сдружение за аграрни и екологични проекти „Гео“, гр. Пловдив, а ответник по Делото е Директора на РИОСВ – гр. Перник в качеството си на орган, издал решението по ОВОС. „Трейс Рисорсиз“ ЕООД участва по делото в качеството си на заинтересована страна. 

На първото заседание, което се проведе на 31 юли2013 г., страните  поискаха от Съда да събере допълнителни доказателства във връзка с Делото. Съдът прие молбите на страните и предприе действия по събиране на изисканите доказателства.

На второто заседание по Делото, проведено на 13 септември2013 г., Съдът назначи шест експерти (вещи лица) с цел да отговорят на поставените въпроси по комплексната експертиза. От страна на процесуалния представител на жалбоподателите бе поискано включването на  допълнителни въпроси към задачите на допуснатата от съда комплексна експертиза. 

Третото заседание, проведено на 8 ноември 2013 г., се свика с цел да се предостави за разглеждане и обсъждане комплексната съдебна експертиза, изготвена от назначените от съда експерти. Адвокатът на жалбоподателите по делото, разпита експертите, които отговориха на всички поставени им въпроси.

Съдът прие заключението и отговорите на експертите и като установи, че Делото е изяснено и повече доказателства по него не следва да се събират, даде 7 дневен срок на страните да предоставят своите окончателни писмени бележки. 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.