„Трейс Рисорсиз“ ЕООД за учебната 2013/2014 г. осигурява 4 стипендии за брезнишки студенти, които изучават минни специалности

Като социално отговорна компания „Трейс Рисорсиз“ ЕООД се ангажира да инвестира в социално-икономическия просперитет на община и регион Брезник чрез развитие на местната общност, разкриване на нови професионални хоризонти и откриване на нови работни места. Дружеството организира и подпомага обучения на лица от общината с цел кадрово обезпечаване на минно-обогатителния комплекс, който предстои да бъде изграден на нейна територия. 

За насърчаване на обучението на брезничани по минни специалности, за периода до 2020 год. дружеството е предвидило близо 100 000 лева за стипендии на студенти, които се обучават в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ или Геолого-географския факултет на СУ „Климент Охридски“. 

През учебната 2013/2104 год. „Трейс Рисорсиз“ ЕООД осигурява четири стипендии за студенти от община Брезник, които се обучават по следните минни специалности: 

  • „Разработка на полезни изкопаеми“, степен бакалавър, редовна форма на обучение: 2 стипендии;
  • „Обогатяване и рециклиране на суровини“, степен бакалавър, редовна форма на обучение: 1 стипендия;
  • „Маркшайдерство и геодезия“, степен бакалавър, редовна форма на обучение: 1 стипендия.

Изискванията, на които кандидатите за стипендия трябва да отговарят, са:

  • да имат постоянен адрес на територията на община Брезник;
  • да се обучават в редовна форма на обучение по една от специалностите: „Разработка на полезни изкопаеми“, „Обогатяване и рециклиране на суровини“ или „Маркшайдерство и геодезия“;
  • да имат желание да получат стипендия и да са готови да подшишат договор за работа в дружеството за срок от 6 /шест/ години след завършване на образованието си;
  • да имат среден успех от обучението за предходната учебна година не по-нисък от „добър“ 4.00 при студенти от горните курсове или успех от средното образование не по-нисък от „много добър“ 5.00 за първокурсници; 

За учебната 2013/2014 год. месечният размер на стипендията за студенти със среден успех от предходната година от 4.00 до 5.00 е до 80% от минималната работна заплата (МРЗ) за страната, а за студенти със среден успех от предходната учебна година над 5.00 – до 90% от МРЗ за страната. Размерът на стипендията за студенти в първи курс не може да бъде повече от 80% от МРЗ за страната.

Одобрените за получаване на стипендия студенти подписват договор с „Трейс рисорсиз“ ЕООД, с който се ангажират да полагат успешно изпитите си и да работят в дружеството не по-малко от 6 (шест) години след завършването си.

Образци на заявления за кандидатстване за стипендия и списък с необходимите документи, кандидатите могат да получат в Информационния център на „Трейс рисорсиз“ ЕООД в град Брезник, който работи от понеделник до петък с работно време от 9.00 до 13.00 часа. Краен срок за подаване на заявленията: 31.10.2013 год.

Повече информация може да получите в Информационния центът на дружеството в гр. Брезник или на:   

тел. 07751 38 02, 02 808 25 18

e-mail: info_breznik@thrace-resources.com

http://www.facebook.com/ThraceResourcesBreznik