„Трейс Рисорсиз“ ЕООД осигурява стипендии за брезничани, които се обучават задочно по специалност „Добив и преработка на полезни изкопаеми“ в ПГЕМП „Христо Ботев“ – Перник


Като социално отговорна компания, „Трейс Рисорсиз“ ЕООД се ангажира да инвестира в социално-икономическия просперитет на община Брезник чрез осигуряване на възможности за развитие на местната общност, разкриване на нови професионални хоризонти и откриване на нови работни места. Дружеството организира и подпомага обучения на лица от общината с цел кадрово обезпечаване на минно-обогатителния комплекс, който ще бъде изграден на нейна територия.

По заявка на дружеството, през учебната 2013/2104 год. ПГЕМП „Христо Ботев“ - гр. Перник ще обучава в задочна форма, специалност „Добивни и строителни минни технологии“, 27 /двадесет и седем/ брезничани с основно образование, които са проявили интерес и са се записали за обучение. Всеки един от тях, при желание от своя страна, може да получава стипендия по време на обучението си. Предвидени са близо 50 000 лева за стипендии на задочниците за целия период на обучение до 2016/2017 год. В тази сума не влизат допълнителните средства, които „Трейс Рисорсиз“ ЕООД ще отдели за закупуване на консумативи /тетрадки, химикалки и др./ и за транспорт на обучаемите, когато учебната програма налага пътуване до Перник за практически обучения.

Учебната година за задочниците започва на 21.10.2013 г. През целия месец октомври 2013 г. в Информационния център на дружеството в град Брезник ще се приемат документи на желаещите да получават стипендии.

Годишната стипендия на всеки обучаем е в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева, които ще се изплащт на три части – след края на всяка присъствена сесия и при успешно полагане на изпити. 

„Трейс рисорсиз“ ЕООД дава възможност на всички желаещи да кандидатстват за стипендия. Изискванията към кандидатите са следните:

  • да са записани за обучение в задочна форма, специалност „Добивни и строителни минни технологии“ в ПГЕМП „Христо Ботев“ - гр. Перник за учебната 2013/2014 год.
  • да са с адрес по местоживеене на територията на община Брезник;
  • да постигнат успех от обучението не по-нисък от „добър“ 4.00;
  • да присъстват редовно на учебните занятия;
  • да поемат ангажимент да работят за дружеството минимум 6 /шест/ години след завършване на образованието си.

Образци на заявления и списък с необходимите документи, кандидатите за стипендия могат да получат в Информационния център на „Трейс рисорсиз“ ЕООД в град Брезник, който работи от понеделник до петък с работно време от 9.00 до 13.00 часа.

Повече информация можете да получите в Инфоцентъра на дружеството в гр. Брезник или на:   

тел. 07751 38 02;   02 808 25 18

e-mail: info_breznik@thrace-resources.com

http://www.facebook.com/ThraceResourcesBreznik