Стартира набиране на проекти по Договора за сътрудничество с Община Брезник

ОТВОРЕНО ПИСМО – ПОКАНА

за подаване на кандидатури за финансиране на местни инициативи

Уважаеми госпожи и господа,

Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД обявяват процедура за набиране на кандидатури за финансиране на местни инициативи. Каним Ви да се включите и представите своите идеи за подпомагане на ръководената от Вас дейност. 

Финансовите средства за проекти на територията на община Брезник са осигурени чрез Договор за сътрудничество между „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и Община Брезник на обща стойност 50 000 лева (от които 25 000 лв. са за инфраструктурни проекти). 

„Асарел-Инвестмънт“ ЕАД е представено в Брезник чрез дъщерното си дружество „Трейс Рисорсиз“ ЕООД и реализира дългосрочен инвестиционен проект за добив на полезни изкопаеми от находище „Милин камък“. Част от политиката на фирмата е активно да подпомага общностите, в които развива своя бизнес. Гореспоменатият Договор за сътрудничество е само един от механизмите, с които се реализира тази подкрепа. 

Целта на финансовата помощ е постигане на устойчиво развитие, повишаване стандарта на живот и създаване на нови възможности пред жителите на общината, наред с пълноценно реализиране на потенциала на община Брезник. Подпомагането от страна на “Асарел-Инвестмънт” ЕАД се прави на годишна база и в рамките на пет приоритетни направления: 

  • За развитие на образованието, подкрепа за развитието на децата и насърчаване на младежки дейности;
  • За подкрепа на читалищата, значими прояви от културния календар и насърчаване на художествената самодейност;
  • За подпомагане на музейното дело и съхраняване на културно-историческото наследство;
  • За подпомагане развитието на спорта и туризма;
  • За значими инфраструктурни проекти (в това направление не се приемат кандидатури, тъй като приоритетното финансиране се определя от фирмата и съгласно капиталовата програма на Общината).

В рамките на изброените направления ще бъдат избрани за финансиране инициативи, проекти и различни дейности, които да бъдат реализирани през текущата календарна година. Активността по предлагането и аргументирането на проекти ще бъде на техните организатори и изпълнители (кандидати за финансиране). Всички получени проектни предложения ще бъдат оценени в съответствие с обществената им значимост и с предварително съгласувани критерии между Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД.

Оценката на кандидатстващите проекти ще бъде направена от комисия, съставена от представители на Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД, както и номиниран от общинската администрация граждански представител, който има активно отношение към общественото развитие на общината. 

Подробна информация за кандидатстване е включена в следните документи: Правила за финансиране с насоки за кандидатстване и Формуляр за кандидатстване

Крайният срок за подаване на предложенията е 22.06.2018 г. 

Кандидатурите се адресират едновременно до Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД. Те се регистрират с входящи номера. При необходимост може да се изиска допълнителна информация и документи, уточняващи или удостоверяващи подадената информация. Въпроси, свързани с процедурата и реда на кандидатстване можете да задавате на представителите на двете страни по Договора за сътрудничество или на мейл: info_breznik@thrace-resources.com.